Regulamin serwisu Medsy

I. Definicje


§ 1

  W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. „Operator” – Virtual Events sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 899869, NIP 966-215-00-16, REGON 388886773, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, e-mail: kontakt@medsy.events;
 2. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://medsy.events oraz jej podstronach;
 3. „Użytkownik” – internauta, który zawarł z Operatorem umowę o założenie Konta lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta;
 4. „Konto” - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem lub Organizatorem jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
 7. „Organizator” – to:
  1. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Operatorem umowę współpracy, na podstawie której osoba ta może umożliwiać rejestrację na Wydarzenia poprzez Serwis,
  2. Operator, w odniesieniu do Wydarzeń, które samodzielnie organizuje;
 8. „Wydarzenie” – konferencja, webinar, szkolenie, w tym w modelu vod, które jest widoczne w Serwisie;
 9. „Eventory” – serwis internetowy, w którym możliwa jest zarówno rejestracja na Wydarzenia, jak i ich przeprowadzanie w formie online, jak również umieszczenie materiałów w modelu vod; Operator na podstawie odrębnej umowy z właścicielem tego serwisu jest uprawniony do korzystania z jego wydzielonej dla Operatora części;
 10. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem: https://medsy.events/politykaprywatnosci.
 11. II. Postanowienia ogólne


  § 2

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na umożliwieniu im:
   1. przeglądania listy Wydarzeń,
   2. wyszukiwania Wydarzeń,
   3. dodawania Wydarzeń do kalendarza,
   4. zapisywania Wydarzeń na liście obserwowanych,
   5. rejestrowania się na Wydarzenia,
   6. założenia Konta i korzystania z jego funkcjonalności.
  2. W dalszej części Regulaminu wskazane są usługi, z których można korzystać bez konieczności założenia Konta oraz te dostępne po założeniu Konta i zalogowaniu się na nie.
  3. Serwis adresowany jest do: lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, osób wykonujących inny zawód medyczny, przedstawicieli medycznych oraz studentów medycyny.


  § 3

  1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
  2. Do korzystania z Konta oraz z usług wymagających zalogowania wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej w zakresie plików niezbędnych do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w Polityce.


  § 4

  Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.


  § 5

   Zabronione jest:
  1. podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu;
  2. dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

  III. Usługi dostępne bez konieczności zakładania Konta


  § 6

  1. Bez konieczności zakładania Konta oraz logowania się na nie, Użytkownik może korzystać w Serwisie z następujących usług:
   1. przeglądania Wydarzeń,
   2. wyszukiwania Wydarzeń poprzez dostępną w Serwisie wyszukiwarkę.
  2. Operator może także uruchamiać, w tym na okres testowy, dodatkowe usługi, które będą dostępne w Serwisie bez koniczności logowania się na Konto.


  § 7

  1. W Serwisie będą widoczne zarówno Wydarzenia organizowane przez Organizatorów, jak i organizowane przez podmioty trzecie. Na podstronie poświęconej danemu Wydarzeniu będą znajdowały się informacje na jego temat, w tym w szczególności: informacja o organizatorze (który może być Operator lub Organizator), opis Wydarzenia, informacja o tym czy jest odpłatne, data kiedy się odbywa oraz zawody medyczne, do których jest kierowane.
  2. W przypadku Wydarzeń organizowanych przez Organizatorów rejestracja na nie będzie możliwa na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
  3. W odniesieniu do Wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie dostępny będzie w Serwisie link przekierowujący na stronę takiego podmiotu poświęconą danemu Wydarzeniu. Tam Użytkownik znajdzie informacje na temat sposobu rejestracji na nie. Rejestracja nie będzie się w tym wypadku odbywała na zasadach określonych w Regulaminie.


  § 8

  Za pomocą wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Użytkownik może wyszukiwać Wydarzenia poprzez wpisanie wybranej przez siebie frazy. Istnieje także możliwość wykorzystania filtrów, które zawężają wyniki wyszukiwania.

  IV. Założenie Konta


  § 9

  1. Użytkownik w celu zawarcia z Operatorem umowy o założenie Konta, powinien kliknąć zakładkę „Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz, który jest podzielony na kilka kroków, stanowi ofertę Operatora skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
  2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz, podając w poszczególnych krokach: adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, wykonywany zawód medyczny oraz numer uprawnień zawodowych albo wskazać, że jest się studentem medycyny i podać numer legitymacji studenckiej. Można podać także swoje zainteresowania. Przejście do kolejnego kroku następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
  3. Po podaniu przez Użytkownika adresu e-mail zostanie wysłany na ten adres kod weryfikacyjny, który Użytkownik musi podać w procesie rejestracji w Serwisie, by móc założyć Konto.
  4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Operatora, co skutkuje przyjęciem przez Użytkownika oferty, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Operatorem, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Po założeniu Konta Użytkownik może podać swoje dalsze dane, w tym dane teleadresowe.


  § 10

  Operator zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


  § 11

  1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 9 ust. 4.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego skorzystanie z dostępnej w Koncie opcji służącej do jego usunięcia, na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Operatora podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu). Użytkownik może skorzystać z wzoru oświadczenia, do którego link znajduje się w § 16 ust. 3 Regulaminu.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  V. Konto i jego funkcjonalności


  § 12

   Po założeniu Konta i zalogowaniu się na nie Użytkownik uzyskuje możliwość edycji swoich danych, a także korzystania z następujących usług:
  1. dodawania Wydarzeń do kalendarza,
  2. zapisywania Wydarzeń na liście obserwowanych,
  3. rejestrowania się na Wydarzenia,
  4. pozostałych funkcjonalności Konta.


  § 13

  W celu skorzystania z usługi dodawania Wydarzeń do kalendarza, Użytkownik powinien kliknąć odpowiedni przycisk znajdujący się na podstronie danego Wydarzenia i wybrać kalendarz, z którego korzysta np. Outlook albo Google Calendar. Następnie udostępniony zostanie plik lub otwarty link umożliwiający dodanie wybranego Wydarzenia do wskazanego przez Użytkownika kalendarza.


  § 14

  Użytkownik może dodawać Wydarzenia do swojej listy obserwowanych Wydarzeń. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć odpowiedni przycisk znajdujący się na podstronie Wydarzenia. Następnie, po wybraniu odpowiedniej opcji w Koncie, Użytkownik będzie mógł przeglądać listę obserwowanych Wydarzeń.


  § 15

  1. W odniesieniu do Wydarzeń organizowanych przez Organizatora, Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się na nie poprzez Serwis. Przy czym w procesie rejestracji wykorzystany będzie również Eventory.
  2. Na podstronie dotyczącej danego Wydarzenia będzie znajdowała się informacja, kto jest jego Organizatorem. Rejestrując się na Wydarzenie, z tym podmiotem Użytkownik będzie zawierał umowę o udział w Wydarzeniu.
  3. W celu zawarcia umowy o udział w Wydarzeniu Użytkownik na podstronie tego Wydarzenia powinien wybrać opcję „Więcej” znajdującą się przy sformułowaniu „Weź udział w wydarzeniu”. Następnie Użytkownik zostanie przekierowany do Eventory, na którym kontynuowany będzie proces rejestracji. W zależności od tego czy Wydarzenie jest odpłatne, czy nie Użytkownik powinien w przypadku Wydarzenia odpłatnego kliknąć przycisk „kup bilet”, wybrać ich liczbę i przejść dalej albo w przypadku Wydarzenia nieodpłatnego kliknąć przycisk „zarejestruj się”. Następnie Użytkownik musi dokonać autentykacji w Eventory. Autentykacja wymaga podania tych samych danych, które służą do logowania się do Serwisu. Następnie pojawi się formularz rejestracji na dane Wydarzenie, który stanowi ofertę skierowaną do Użytkownika przez Organizatora.
  4. W przypadku Wydarzenia odpłatnego w formularzu można wybrać sposób płatności oraz podać kod rabatowy, jeżeli Użytkownik takim dysponuje, a następnie kliknąć przycisk „Kup bilet”.
  5. W przypadku Wydarzenia nieodpłatnego Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.
  6. Kliknięcie powyższych przycisków powoduje wysłanie formularza i przyjęcie oferty Organizatora w przedmiocie zawarcia umowy o udział w Wydarzeniu, co skutkuje zawarciem tej umowy.
  7. W przypadku Wydarzeń odpłatnych dostępne są następujące metody płatności: PayPal, PayU oraz tradycyjny przelew. W przypadku wyboru metody realizowanej przez zewnętrznego dostawcę płatności, Użytkownik po sfinalizowaniu rejestracji zostanie przekierowany na stronę tego podmiotu. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
  8. W przypadku Wydarzeń odpłatnych termin płatności ceny podany jest na podstronie danego Wydarzenia lub w jego regulaminie.

  VI. Odstąpienie przez Konsumenta oraz PB jednoosobowego i reklamacje


  § 16

  1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o udział w Wydarzeniu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od daty wskazanej w § 15 ust. 6.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną).
  3. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego tutaj, choć nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o udział w Wydarzeniu, jeżeli Wydarzenie zostało zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienie od umowy, a Konsument lub PB jednoosobowy wyraźne się na to zgodził przed rozpoczęciem Wydarzenia.
  6. Jeżeli Wydarzenie jest realizowane przed upływem terminu do odstąpienia przez Konsumenta lub PB jednoosobowego, to w przypadku odstąpienia od umowy w trakcie Wydarzenia Konsument lub PB jednoosobowy musi uiścić wynagrodzenie za zrealizowaną część Wydarzenia.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowienia powyższego, wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.


  § 17

  1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Operatora usług, jak i organizowanych przez niego Wydarzeń można składać pisemnie na adres Operatora podany w postanowieniu § 1 lit. a lub na wskazany tam adres e-mail.
  2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

  VII. Czas trwania umowy o założenie Konta


  § 18

  1. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć powyższą umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Operatora lub e-mailem.

  VIII. Zmiany Regulaminu


  § 19

  1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
   1. wprowadzenia przez Operatora nowych usług lub funkcjonalności Konta,
   2. zmian sposobów płatności,
   3. modyfikacji ścieżki rejestracji na Wydarzenie lub zakładania Konta,
   4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
  2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Operator prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
  3. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z tym dniem.
  4. W odniesieniu do zmiany Regulaminu względem Użytkowników, którzy nie są Konsumentami lub PB jednoosobowymi, może ona nastąpić również z innych przyczyn niż określone w ustępie 1, przy zachowaniu zasad wskazanych w postanowieniach ustępu 2 i 3.

  IX. Postanowienia końcowe


  § 20

  W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji z Operatorem zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.


  § 21

  Operator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.


  § 22

  Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz na pod adresem https://medsy.events/regulamin.